• darkblurbg
  Gespecialiseerd in ayurveda, pancha karma en authentieke rondreizen door India.
  Ervaar het echte India door een onvergetelijke reis te maken met LayurTravel
 • darkblurbg
  Ayurveda in Nederland
  Ervaar nu de traditionele ayurveda ook in Nederland
 • darkblurbg
  Gespecialiseerd in ayurveda, pancha karma en authentieke rondreizen door India.
  Ervaar het echte India door een onvergetelijke reis te maken met LayurTravel
 1. Definities en werkingssfeer
 2. Totstandkoming en inhoud overeenkomst
 3. Betaling
 4. Reissom
 5. Verplichtingen van de reiziger, reisbescheiden en bagage
 6. Wijziging door de reiziger
 7. Annuleringskosten
 8. Wijziging activiteit
 9. Opzegging door de reisorganisatie
 10. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reisorganisatie
 11. Klachten

 

 1. Definities en werkingssfeer

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

"reisorganisator":

LayurTravel en alle met LayurTravel reizen samenwerkende

bedrijven t.b.v. je reis.

"reisovereenkomst":

de overeenkomst waarbij de reisorganisator zich jegens wederpartij verbindt tot

het verschaffen van een door hem aangeboden, van tevoren georganiseerde reis die

één overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat, alsmede ten minste

twee van de volgende diensten: 1. verblijf, 2. vervoer, 3. een andere niet met vervoer

of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de

reis uitmaakt.

"reiziger":

1. de wederpartij van de reisorganisator, 2. degene te wiens behoeve de reis

is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of 3. degene aan wie, overeenkomstig

artikel 7:506 Burgerlijk Wetboek , de rechtsverhouding tot de reisorganisator is

overgedragen, alsmede 4. de vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechts

verkrijgende(n) en/of erfgename(n) van de hieronder onder 1 t/m 3 genoemden.

"overmacht":

abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van

degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle

voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden, zoals mechanische pech,

natuurrampen, staking, wijziging in vertrek- en/of aankomsttijden, oorlog, brand en

overheidsmaatregelen.

Deze voorwaarden zijn, indien en voor zover niet anders is overeengekomen en met

inachtneming van het in artikel bepaalde, met uitsluiting van andersluidende

voorwaarden van toepassing op alle met de reisorganisator gesloten

reisovereenkomsten en overeenkomsten met betrekking tot eigen-vervoerreizen en

pendel reizen per bus. De reisorganisator kan bedingen dat deze voorwaarden ook van

toepassing zijn op andere met hem gesloten overeenkomsten. Afwijkingen van deze

voorwaarden zijn alleen rechtsgeldig indien zij schriftelijk met de reisorganisator zijn

overeengekomen. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op reisovereenkomsten

met de reisorganisator, voor de uitvoering waarvan derden worden ingeschakeld – Indien

enig beding, deel uitmakend van deze voorwaarden of van de tussen de reisorganisator

en de reiziger gesloten (reis)overeenkomst, nietig mocht zijn of mocht worden vernietigd,

aan blijven deze voorwaarden - q., blijft de betreffende (reis)overeenkomst voor het

overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen worden

vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel

mogelijk benadert.

 

 1. Totstandkoming en inhoud overeenkomst

De (reis)overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door LayurTravel

verstrekte offerte is goedgekeurd. LayurTravel behoud zich nadrukkelijk het recht voor

een reservering te wijgeren zonder verdere opgaaf van redenen. Omdat de

communicatie over de reis via de mail gaat is een akkoord via de mail bindend zodra

deze door LayurTravel is ontvangen en bevestigd! Daarmee is de overeenkomst tot

levering tot stand gekomen. Circa 8 dagen na de totstandkoming van de

(reis)overeenkomst middels deze bevestiging ontvangt de reiziger een

boekingsbewijs/factuur per mail.

 

Degene die namens of ten behoeve van een ander een (reis)overeenkomst aangaat, is

hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de (reis)overeenkomst

voortvloeien. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk. De

In de aanhef van dit lid bedoelde reiziger is verplicht relevante persoonlijke

omstandigheden van de andere reizigers, die van invloed kunnen zijn op de uitvoering

van de reisovereenkomst, zoals leeftijd en gezondheidstoestand, bij de aanmelding

kenbaar te maken.

 

Mondelinge toezeggingen, als mede reserveringen via de telefoon, alsmede eventueel

later gemaakte aanvullende afspraken, alsmede afspraken met of toezeggingen door het

personeel van de reisorganisatie, binden de reisorganisatie niet indien en voor zover

deze niet schriftelijk door hem zijn bevestigd.

Wanneer bepaalde voorkeuren die betrekking hebben op de uitvoering van de

reisovereenkomst (bijvoorbeeld bepaalde zitplaatsen in het vliegtuig of niet-rokers

-afdeling) door de reiziger worden kenbaar gemaakt aan de reisorganisator bij de

totstandkoming van de reisovereenkomst, zal hiermee zoveel mogelijk rekening

gehouden worden. Desondanks zal de reiziger geen rechten kunnen ontlenen aan

toezeggingen van de reisorganisator, zelfs niet wanneer deze vermeld zijn op

reisbescheiden. De reisorganisator gaat in deze slechts een inspanningsverplichting

aan.

 

 1. Betaling

Bij totstandkoming van de (reis)overeenkomst, eerder dan zes weken voor de dag van

vertrek, dient door de reiziger na ontvangst van het akkoord van de (reis)overeenkomst

een bedrag (aanbetaling) van 20% van de totale overeengekomen reissom, met een

minimum van € 75,00 per persoon, omgaand te worden voldaan aan stichting dedengelden certo escrow.

Het restant van de reissom, dient uiterlijk 6 weken voor de dag van vertrek betaald te zijn

aan stichting derdengelden Certo Escrow.

Indien de (reis)overeenkomst binnen 6 weken voor vertrek tot stand komt, dient terstond

de volledige reissom, in voorkomend geval vermeerderd met één-persoonstoeslag en

luchthavenbelasting, aan certo escrow te worden voldaan.

Bij niet of niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens de

reisorganisatie schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog

verschuldigde bedrag binnen 7 dagen aan Certo Escrow te voldoen. Indien betaling

ook dan uitblijft, is de reisorganisatie gerechtigd, te zijner keuze, de (reis)overeenkomst

te annuleren of (al dan niet gedeeltelijk) te ontbinden. De reisorganisator deelt de reiziger

schriftelijk mede waarvoor hij kiest indien hij van deze bevoegdheid gebruik maakt. In

geval van annulering in gevolge deze bepaling wordt de overeenkomst geacht te zijn

geannuleerd op de dag van verzuim en is de reisorganisator gerechtigd de daarvoor

verschuldigde annulerings-kosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de

bepalingen van artikel 7 van toepassing en wordt het eventueel reeds betaalde bedrag

met de annulerings-kosten verrekend.

Indien de reiziger niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan is hij over de

hoofdsom de wettelijke vertragingsrente verschuldigd, te rekenen vanaf het dag van het

ontstaan van de reisovereenkomst. Bovendien is hij gehouden eventuele incassokosten

te betalen met een minimum van € 50.

Indien tickets worden gekocht ten behoeve van de reiziger dienen deze omgaand te

worden voldaan aan de reisorganisatie.

 

 1. Reissom

Alle gepubliceerde/geoffreerde reissommen zijn per persoon, en zijn opgegeven in Euro's

en gelden inclusief BTW en andere heffingen. De gepubliceerde/geoffreerde

reissommen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen, belastingen en

voorwaarden zoals deze bij de reisorganisatie bekend waren ten tijde van publicatie.

In geval van wijziging in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de

verschuldigde heffingen en de toepasselijke wisselkoersen, is de reisorganisatie tot

twintig dagen voor de aanvang van de reis gerechtigd de reissom te verhogen. De

reisorganisatie zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

Slechts indien de reisorganisatie de gepubliceerde reissom ingevolge het vorige lid met

meer dan 15% verhoogt, heeft de reiziger het recht de reisovereenkomst te annuleren

met aanspraak op restitutie van reeds betaalde gelden - mits de betreffende annulering

plaatsvindt binnen 8 dagen nadat de verhoging aan de reiziger is meegedeeld.

Nadien is kosteloze annulering niet meer mogelijk.

De reiziger is ook bevoegd de in lid 2 bedoelde verhoging af te wijzen. In dat geval zal

de reisorganisatie zich optimaal inzetten om de (reis)overeenkomst op te zeggen.

Reiziger is dan echter gehouden minimaal de normale annulering-kosten te betalen of

indien deze de reeds gemaakt kosten van de organisator niet dekken het geheel van de

door de reisorganisatie gemaakte kosten

In de gepubliceerde reissom zijn niet inbegrepen: reisbagage,

reisongevallen-/ziektekosten- en annuleringsverzekering en alle andere kosten van

persoonlijke aard. De reisorganisatie stelt het afsluiten van een reis en ongevallen

verzekering verplicht.

 

 1. Verplichtingen van de reiziger, reisbescheiden en bagage

De reiziger dient bij vertrek en gedurende de reis in het bezit te zijn van een geldig

paspoort, waarbij geldt dat het paspoort bij vertrek langer dan zes maanden geldig moet

zijn, en eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties. In geval de

reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig)

document, dan komt dit met alle daaraan verbonden gevolgen en kosten voor zijn

rekening.

De reiziger(s) is/zijn verplicht tot het opvolgen van alle aanwijzingen van de

reisorganisator ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn

aansprakelijk voor schade en kosten veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde

gedragingen, te beoordelen door de reisorganisator naar de maatstaf van het gedrag

van een correcte reiziger.

Iedere reiziger dient zich uiterlijk 24 uur vóór het aangegeven tijdstip van vertrek van de

terugreis bij de reisleiding of de plaatselijke agent van de reisorganisator te vergewissen

van het exacte tijdstip van vertrek.

De reiziger die zodanig last of hinder oplevert dan wel kan opleveren, dat een goede

uitvoering van een reis daardoor wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door of

namens de reisorganisator van (voortzetting van) de reis worden uitgesloten, indien van

de reisorganisator niet redelijkerwijs kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt

nagekomen. Alle daaruit voortvloeiende schade en kosten komen voor rekening van de

reiziger, mits (de gevolgen van) deze hinder of last hem kunnen worden toegereken-

De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging, vergaan of diefstal van

bagage, reisbescheiden of documenten.

De reiziger is verplicht een volledig dekking verschaffende verzekering af te sluiten voor

risico's die worden gedekt door de gangbare reis- ongevallen- en bagageverzekeringen.

Tevens dienen de kosten voor medische hulp, inclusief ziekenhuisopname via een

verzekering afgedekt te zijn. De reisorganisatie is onder geen beding aansprakelijk voor

de onder dit lid bedoelde risico's en kosten.

De reiziger dient zich voor aanvang van de reis op de hoogte te stellen van de

veiligheidssituatie in het land van bestemming. Informatie met betrekking tot deze

situatie is te vinden op de website van het ministerie van buitenlandse zaken

(www.minbuza.nl) Bij boeking wordt de reiziger verondersteld zich van de

veiligheidssituatie op de hoogte te hebben gesteld en het aanvangen en ondernemen

van de reis is daarmee expliciet voor risico en op eigen verantwoording van de reiziger.

Layur praktijk is hiervoor uitdrukkelijk niet aansprakelijk en uitgesloten van enige

aansprakelijkheid door de reiziger dienaangaande.

 

 1. Wijziging door de reiziger

De reiziger kan tot 28 dagen voor vertrek verzoeken de reisovereenkomst te wijzigen. De reisorganisator zal binnen zeven dagen laten weten of de wijziging mogelijk is. Ongeacht de eventuele meerkosten van het gewijzigde programma is de reiziger per onderzoek voor de wijziging € 75,- wijzigingskosten verschuldigd plus eventuele communicatiekosten. De reisorganisator is niet aansprakelijk te stellen indien wijzigen niet mogelijk blijkt maar zal zich ten volle inzetten dit mogelijk te maken. Het is de reiziger uitdrukkelijk niet toegestaan om activiteiten te ondernemen om een eenmaal gedane reservering of een eerder door de reisorganisator geboekt hotel buiten medeweten van de reisorganisatie te wijzigen of te vervangen.

 

 1. Annuleringskosten

De reisorganisator adviseert in alle gevallen een annuleringsverzekering af te sluiten en

stelt een reisverzekering verplicht bij het aangaan van een (reis)overeenkomst. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor het niet afsluiten van dergelijke verzekering (zie 5.6)

Het annuleren van een (reis)overeenkomst dient bij aangetekend schrijven te

geschieden. Datum poststempel geldt als annuleringsdatum.

Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor iedere reiziger naast eventueel

verschuldigde reserveringskosten, aan de reisorganisator de navolgende

annuleringskosten (per persoon) verschuldigd:

bij annulering tot 42 dagen voor de dag van vertrek: de aanbetaling ad 20% van de

reissom;*

bij annulering vanaf 42 dagen tot aan de 28ste dag voor de dag van vertrek: 35% van de

reissom;*

bij annulering vanaf 28 dagen tot aan de 14e dag voor de dag van vertrek: 50% van

reissom;*

bij annulering vanaf 14 dagen tot aan de 7e dag voor de dag van vertrek: 75% van

reissom;*

bij latere annulering tot op de dag van vertrek of later: volledige reissom.

 • Indien wij ook je ticket hebben geboekt (en deze is toegevoegd aan je 20%

aanbetaling) wordt hiervoor het volledige bedrag in rekening gebracht. Eventueel verminderd met tax teruggave indien de ticket voorwaarden dit toestaan.

 

 1. Wijziging activiteit

Wegens organisatorische en / of weersomstandigheden kan het voorkomen dat bepaalde activiteiten in een reis niet of in beperkte mate uitgevoerd kunnen worden. In dat geval zal altijd een alternatief aangeboden worden. Eventuele extra kosten kunnen aan de reiziger worden doorberekend.

 

 1. Opzegging/omzetting door de reisorganisatie

De reisorganisatie kan de reisovereenkomst opzeggen wegens gewichtige

omstandigheden die zodanig zijn dat verdere gebondenheid van de reisorganisatie aan

de reisovereenkomst in redelijkheid niet gevraagd kan worden. Dit zal in voorkomend

geval onmiddellijk aan de reiziger worden medegedeeld De reiziger heeft in dat geval

recht op een minstens gelijkwaardige, alternatieve reis of op restitutie van de reissom of

een evenredig gedeelte daarvan indien de reis al is gestart.

De reisorganisatie heeft in geval van overmacht het recht de reisovereenkomst op te

zeggen zonder aansprakelijk gesteld te kunnen worden voor enige schade. Van

overmacht is sprake als zich abnormale en onvoorzienbare omstandigheden voordoen

die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de

gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet kunnen worden vermeden. Hieronder

worden o.- verstaan oorlog, natuurrampen, politieke onrust, algemene schaarste,

stakingen of hiermee te vergelijken situaties.

In geval van een groepsreis is de reisorganisatie gemachtigd bij het niet behalen

van het minimum aantal deelnemers een alternatief aan te bieden.  Het is de reiziger bekend dat

de reisorganisatie de reis ook om kan zetten naar een een reis met Engelstalige

chauffeur/gids. Dit alleen wanneer het minimaal aantal deelnemers niet is gehaald.

 

 1. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de reisorganisatie

De reisorganisator is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de uit de

reisovereenkomst voortkomende verplichtingen. De uitvoering dient mede beoordeeld te

worden aan de hand van de gebruiken, de stand der techniek en de beperkingen en

gewoontes die gelden in de bestemmingen waarop de reiziger reist.

De reisorganisator is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:

Tekortkomingen in de uitvoering op grond van omstandigheden die zijn toe te rekenen

aan de reiziger, waaronder begrepen schades die het gevolg zijn van de

gezondheidstoestand van de reiziger.

Handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst

betrokken derden.

Omstandigheden die niet te wijten zijn aan de reisorganisator en/of krachtens de wet of

de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de

reisorganisator kunnen worden toegerekend.

De reisorganisator aanvaardt uitdrukkelijk geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor

reis- en/of annuleringsverzekeringen dekking plegen te verschaffen.

Voorzover de reisorganisator aansprakelijk gehouden kan worden voor door de reiziger

geleden schade, zal deze aansprakelijkheid beperkt c.q. uitgesloten zijn in

overeenstemming met de terzake geldende verdragen.

In geval de reisorganisator aansprakelijk kan worden gehouden voor derving van

reisgenot, of voor schade die de reiziger lijdt in de uitoefening van zijn beroep, bedraagt

de vergoeding nooit meer dan maximaal éénmaal de reissom.

Onverminderd de overige bepalingen in deze reisvoorwaarden is de aansprakelijkheid

van de reisorganisator voor andere schade dan die veroorzaakt is door dood of letsel van

de reiziger beperkt tot maximaal drie maal de reissom.

De reisorganisator is verplicht in voorkomende gevallen de reiziger alle hulp en bijstand

aan te bieden. De kosten die de organisator hiervoor maakt worden verhaald op de

reiziger.

 

 1. Garantieregeling Bij STO

Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt LayurTravel gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto- garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van LayurTravel wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan LayurTravel, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van LayurTravel niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

 1. Klachten

Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in 1

sub 2, dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij 1) de manager in India 2) de reisorganisator

(in deze volgorde) . De communicatiekosten worden door de reisorganisator vergoed, tenzij blijkt

dat deze redelijkerwijs niet hadden behoeven te worden gemaakt. Indien achteraf blijkt dat de

reiziger niet aan deze meldingsplicht heeft voldaan en/of de reisorganisator niet in de

gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op

schadevergoeding dienovereenkomstig worden uitgesloten.

Als de tekortkoming ook na het ondernemen door de reiziger van de in lid 1 van dit artikel

vermelde stappen niet naar tevredenheid is opgelost en aanleiding tot een klacht geeft, is

de reiziger verplicht deze binnen 8 dagen na terugreis datum schriftelijk te melden bij de

reisorganisator. Na afloop van deze termijn, en wanneer de reiziger de bestemming

vroegtijdig verlaat c.q. vroegtijdig de reis beëindigt zonder de reisorganisatie daarvan in

kennis te hebben gesteld, kan de reiziger op de betreffende tekortkoming geen beroep

doen en wordt de klacht niet in behandeling genomen.

Alle met de reisorganisator gesloten overeenkomsten waarop deze voorwaarden van

toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht.

Geschillen tussen reisorganisatie en reiziger die mochten ontstaan in verband met

overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet tot de

competentie van de Kantonrechter behoren, zullen worden voorgelegd aan de daartoe

bevoegde rechter te Utrecht.